BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Индикатори за бедност и социално включване в област Стара Загора през 2019 година

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС * STZAGORA.NET
*
_NSI

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

*

Оценка на бедността

През 2019 г. линията на бедност общо за област Стара Загора е 459.17 лв. средно месечно на лице от домакинство (табл. 1). При този размер на линията под прага на бедност са били 26.9% от населението на областта.

1. Основни индикатори за бедност в област Стара Загора
1251
(1. Коефициент на Джини – изчислява се на основата на данни от разпределението на лицата от домакинствата по доход и е нормиран в границите от 0 до 100.)

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства с 13.9%, а относителният дял на бедното население – с 3.1 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2019 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 26.9 до 30.3%, или с 3.4 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 42.6%, или с 15.7 процентни пункта.

През 2019 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Монтана и Пазарджик – съответно 268 и 292 лв., а най-високата – в област София (столица) (589 лв.), следвана от областите Перник (475 лв.) и Стара Загора (459 лeвa).

Най-висок е относителният дял на бедните в областите Сливен – 30.1%, Кюстендил – 28.8%, Враца – 27.7%, и Ямбол – 27.4%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Плевен – 14.3%, Благоевград – 16.5% , София – 16.8%, и Ловеч – 18.5%.

Относителен дял на лицата в риск от бедност по пол и области през 2019 година
1252

Материални лишения на домакинствата

В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности. За оценка на материалните лишения на домакинствата се използват девет въпроса, свързани с потреблението на конкретни стоки и услуги.
1253

Най-голям брой лица изпитват ограничения по отношение на посрещането на неочаквани финансови разходи със собствени средства (37.7%). Успоредно с това 34.5% от лицата не могат да си позволят консумация на месо, пиле или риба всеки втори ден, а 32.5% от лицата не могат да си позволят едноседмична почивка извън дома. Ограничения при отоплението на жилището си имат 26.8% от лицата.
През 2019 г. в област Стара Загора 19.8% от населението живее в материални лишения (ограничения в 4 от 9 показателя).

Домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност

За безработни домакинства в изследването се считат домакинствата, чиито членове не са били заети през последните четири седмици, т.е. всички членове на домакинството на 16 и повече навършени години са били или безработни, или неактивни. Ниската икономическа активност за домакинството се отнася до съотношението между броя месеци, в които всеки член от домакинството във възрастовата група 18-59 години е бил работещ през предходната година (реално отработени месеци), към общия брой месеци, които теоретично би могъл да отработи същият член на домакинството при пълна заетост. За лицата, които декларират, че работят на непълно работно време, броят на месеците се преизчислява на пълно работно време въз основа на отработените часове.

Лица, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, се дефинират като лица от възрастовата група 0 – 59 години, живеещи в домакинство, където възрастните
(18-59-годишните с изключение на учащите от възрастовата група 18 – 24 години) работят под 20% от техния потенциал през референтния период (табл. 3).

Лица, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност на възраст 18-59 навършени години в област Стара Загора
1254

През 2019 г. в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност живеят 15.8 хил. лица на възраст 18 – 59 години, или 9.1% от населението на област Стара Загора, като спрямо 2018 г. относителният им дял нараства с 2.1 процентни пункта.

Комбиниран индикатор

Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2020” от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност.
Комбинирането на трите показателя показва, че през 2019 г. в област Стара Загора 33.0% от населението, или 104.4 хил. лица са били в риск от бедност и социално изключване (табл. 4).
Стойността на показателя намалява с 1.0 процентен пункт спрямо 2018 година. При жените стойността на показателя намалява с 2.9 процентни пункта, докато при мъжете се увеличава с 0.9 процентни пункта.
1255

Методологични бележки

Наблюдението за доходите и условията на живот (EU-SILC) като част от Европейската статистическа система (ESS) се осъществява по единна методология, определена с Регламент
№ 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета, и осигурява информация за моментното състояние (cross-sectional data) и от повторени във времето (longitudinal data) изменения в доходите, равнище и структура на бедността и социалната изолация.
Целевата съвкупност в изследването (EU-SILC) са всички обикновени домакинства и техните членове, живеещи на територията на страната в момента на наблюдение. Лицата, живеещи в колективни домакинства и в институции, са изключени като цяло от целевата съвкупност.
До 2015 г. изследването се провежда върху 4-годишен ротационен панел от обикновени домакинства. Размерът на извадката за 2019 г. включва 8 815 домакинства от 6 ротационни групи от всички области на страната. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече навършени години. Извадката се състои от шест ротационни групи, като всяка година една от ротационните групи отпада от наблюдението и се заменя с нова. Този ротационен модел на извадка осигурява два типа данни:
Моментни (данни от текущата година на наблюдение)
Лонгитудинални (данни за домакинствата, участвали в поне две последователни години).
Наблюдението се провежда с два типа анкетни карти:
Въпросник за домакинството
Индивидуална анкетна карта за всяко лице от домакинството на 16 и повече навършени години.

Основни понятия
Линия на бедност

За изследване на равнището на бедност в методологията на Евростат се използва общ разполагаем нетен доход. Линията на бедност представлява 60% от средния общ разполагаем нетен доход на еквивалентна единица.

Еквивалентни скали

За пресмятане на индикаторите за бедност и социално включване се използва общ разполагаем нетен доход на еквивалентна единица. Поради различния състав и брой лица в домакинствата се прилагат еквивалентни скали. Използва се модифицираната ОЕСД скала, според която първият възрастен на 14 и повече навършени години получава тегло единица, вторият възрастен на 14 и повече навършени години – тегло 0.5, и всяко дете под 14 години – тегло 0.3. Теглата се присъждат на всеки член на домакинството и се сумират, за да се получи еквивалентен размер на домакинството. Общият разполагаем нетен доход за всяко домакинство се разделя на неговия еквивалентен размер и се формира общ разполагаем нетен доход на еквивалентна единица.

Размерът на извадката за 2019 г. в област Стара Загора е 423 домакинства. Поради извадковия характер на изследването по някои основни показатели са изчислени следните оценки:

Оценки на основни показатели през 2019 г. за област Стара Загора:
1256
#

социално споделяне

Източник: stzagora.net

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!