BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Стара Загора към 31.12.2019 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
_NSI

Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2019 г. в област Стара Загора функционират 14 заведения за болнична помощ с 2 464 легла, от които 12 болници с 2 284 легла (табл. 1).

Лечебни и здравни заведения към 31.12.2019 година (брой, легла):

* Лечебни заведения за болнична помощ – 14, 2464
* Болници – 12, 2284
* Специализирани болници – 4, 724
* Центрове със стационар – 2, 180
* Лечебни заведения за извънболнична помощ – 102, 79
* Диагностично-консултативни центрове – 4, 8
* Медицински центрове – 44, 71
* Дентални центрове – 1, 0
* Медико-дентални центрове – 0, 0
* Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории – 53, 0
* Други лечебни и здравни заведения – 7, 219

Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. В сравнение с
2018 г. броят на болничните заведенията не се променя, но легловият им фонд нараства с 1.9%.

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2019 г. многопрофилните болници в област Стара Загора са 8 с 1 560 легла, или в 66.7% от болниците е съсредоточен 68.3% от легловия фонд на всички болници в областта.

Към заведенията за болнична помощ се отнасят и центровете със стационар (бивши диспансери), които при регистрацията си като основна дейност са посочили болнична дейност. В края на 2019 г. в област Стара Загора тези центрове са 2 със 180 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла в област Стара Загора е 786.2 на 100 000 души от населението.
Към 31.12.2019 г. заведенията за извънболнична помощ в област Стара Загора са 102 със 79 легла за краткосрочно наблюдение и престой.

Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология. В края на 2019 г. тези заведения са 7 с 219 легла.

Медицински персонал

В края на 2019 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в област Стара Загора практикуват 1 275 лекари. Лекарите по дентална медицина са 290, като 287 от тях работят в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 2 172, от които 1 461 медицински сестри и 148 акушерки.

Към 31.12.2019 г. 55.6% от практикуващите лекари са жени. Най-голям е делът на лекарите във възрастовите група 55-64 години – 35.5% и 45-54 години – 32.1%. Младите практикуващи лекари – на възраст до 35 години, са 163, или 12.8%, а най-възрастните (на 65 и повече години) – 139, или 10.9%.

В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите лекари – 211, или 16.5% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от: Спешна медицина – 82 (6.4%), Кардиология, Педиатрия и Акушерство и гинекология – по 66 (5.2%), Хирургия и Нервни болести – по 63 ( 4.9%).

Осигуреността с лекари в област Стара Загора в края на 2019 г. е 40.7 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина – 9.3 на 10 000 души от населението.

Показателят за осигуреност с лекари в областта е по-нисък от средния за страната (42.6 на 10 000 души от населението). Стойности над този за страната има показателят в областите Плевен (62.8 на 10 000 души от населението), София (столица) (51.2), Пловдив (51.0) и Варна (50.7). Най-нисък е показателят за областите Кърджали (24.8 на 10 000 души от населението), Добрич (27.2) и Силистра (27.7).

Методологични бележки

Статистическото изследване на лечебните и здравните заведения осигурява информация за здравната мрежа по видове лечебни и здравни заведения и териториалното им разпределение, както и за медицинския персонал по специалности и категории. Методологията на изследването е в съответствие с методологическите указания на Евростат за практикуващите медицински специалисти.
Данните от изследването се отнасят към 31.12. на съответната година.
Легловият фонд включва броя на действително разкритите и временно закритите легла за срок по-малък от шест месеца легла, но не включва временно разкритите легла.
При анализ на данните за здравната мрежа трябва да се има предвид, че броят на заведенията и легловият фонд се променят не само в резултат на разкриване и закриване на заведения, но и поради промени, свързани с преобразуване на заведенията от един вид в друг или обединяване на заведения.
При анализиране на данните за осигуреност на населението с медицинска помощ по области трябва да се имат предвид специфичните особености на медицинското обслужване. Лечебните заведения не са свързани пряко само с обслужването на населението на едно населено място или община и достъпът до медицинска помощ е свободен. Голяма част от заведенията обслужват населението на една област или група общини, а специализираните заведения обслужват населението на няколко области. Заведенията с национален обхват независимо от тяхното местонамиране обслужват населението на цялата страна.
В броя на медицинския персонал (физически лица) се включват практикуващите в лечебните и здравните заведения независимо от ведомствената им подчиненост. Не са включени данни за работещите извън страната медицински специалисти и за тези, които не работят непосредствено в лечебните заведения – например във фармацевтичната промишленост.
За 2018 г. има прекъсване на динамичните редове по отношение на териториалното разпределение на лекарите и лекарите по дентална медицина, както и на разпределението на лекарите по специалности. Медицинските специалисти, които работят в практики по договор с НЗОК, обслужващи повече от една област, респ. община, с включени в общия брой на медицинските специалисти за страната (областта), но не са разпределени по области (общини).
Разпределението на лекарите по специалности е в съответствие с Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. на Министерството на здравеопазването (изм. и доп., ДВ, бр. 58 от 23 юли 2019 г.) и се отнася до практикуваната специалност. От 2018 г. лекарите, работещи в практики за специализирана медицинска помощ по договор с НЗОК, са разпределени по специалността, по която практикуват. В случай че работят по повече от една специалност, те са включени в общия брой на лекарите, но не са разпределени по специалности.
Показателите за осигуреност на населението с болнични легла и с медицински специалисти са изчислени с броя на населението в края на годината.
Повече информация и данни от изследването „Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения“ са достъпни в ИС ИНФОСТАТ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=58) и на сайта на НСИ (www.nsi.bg), раздел „Здравеопазване”.
#

бутони за споделяне

Източник: stzagora.net

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!