BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Регламент за организиране и провеждане на Втори национален конкурс за учители и студенти за разработки на теми за извънкласна работа по математика за ученици от 2 до 12 клас

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*

Matematika

Общи положения:

Педагогическа асоциация „Образование без граници“ и фондация „Миню Балкански“ организира втори национален конкурс за учители и студенти за разработка на тема/теми за извънкласна работа по математика за ученици от 2 до 12 клас.

Цели:

1. Повишаване качеството на образователния процес.

2. Обогатяване и оптимизиране на дейностите в системата на извънкласното образование.

3. Създаване на условия за откриване и реализация на млади учители.

 

Условия за участие:

В конкурса могат да участват учители и студенти, които представят разработка и декларация за обработка на личните данни

Изисквания за участие в конкурса

Брой разработки и обем

Всеки участник в конкурса може да представи една разработка – самостоятелно или със съавтори, разположена на най-много 6 страници на тема/и за извънкласно обучение по математика

Структура на разработките

Tема;

Трите имена на автора/ите, училище/висше училище

Резюме, което ясно представя разработката, за кой клас е предназначена, какви резултати се очакват

Използвана литература – автор, година на издаване, заглавие, град на издаване и име на издателя.

Оформление на разработката

Разработката трябва да бъде оформени и във формат doc, и във формат pdf с обем не по-голям от 6 страници.

Чертежите /изображенията трябва да са във формат jpg

 

Заедно с разработките се представя и Декларация за съгласие за обработване на личните данни – имена, адрес, училище и пощенски и електронен адрес

Срок за представяне

на темите: 30.03.2021 г.(важи датата на подаване ).

Разработките се изпращат на адрес: fmb.shkoli@gmail.com

Оценяване:

1. Представените конкурсни работи ще се оценяват от комисия от 3 члена, определена от организаторите на проявата.

2. Всяка разработка ще бъде оценявана по следните критерии:

Съответствие с темата и на съдържанието (0 точки – не съответства, 1 точка – частично съответства или 2 точки – съответства);

Завършеност (0, 1 или 2 точки);

Сложност – темата е съобразена с възрастовите особености на учениците и изучаваното в съответния клас (0, 1 или 2 точки);

Оригиналност (0, 1 или 2 точки);

Приложимост (0, 1 или 2 точки).

Общ сбор – от 0 до 10 точки.

Класирането се извършва от най-големия сбор към най-малкия.

Награди:

Публикуване на разработките: класираните разработки на първите 6 места ще бъдат публикувани в списание „Образование без граници“.

Участие в работата на Регионалния център по извънкласно образование на фондация „Миню Балкански“, с. Оряховица.

Обявяване на резултатите:

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 30.04.2021 г. на страницата на турнира „Математика без граници“ и фондация „Миню Балкански“.

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/та ………………………………………………………………………………………………….

Пощенски адрес:

Електронен адрес:

Като участник в Националния конкурс за учители и студенти за разработки на теми за извънкласна работа по математика за ученици от 2 до 12 клас, организиран от фондация „Миню Балкански“ и „Математика без граници“ и в съответствие с Изискванията за участие в конкурса

давам съгласие

за обработване на личните ми данни – имена, адрес, училище и награда

във връзка с провеждането на конкурса и обявяването на резултатите от него.

Дата: ………………………..                                                                     Подпис:

ИСТОРИЯ

 

Победители в ПЪРВИЯ конкурс

организиран от фондация „Миню Балкански” и „Математика без граници”

Фондация „Миню Балкански“ и „Математика без граници”организира национален конкурс за учители и студенти за разработка на тема/теми за извънкласна работа по математика за ученици от 2 до 12 клас.

Основните цели на конкурса бяха да се съдейства за повишаване качеството на образователния процес и да създадат условия за откриване и реализация на млади учители.

В посочения от организаторите срок бяха изпратени много и разнообразни разработки.

Класирането бе направено на база на насочеността на разработката по класове.

За разработка за ученици от 4. клас:

Весела Велидолска от гр. Шумен с тема „Рационално смятане чрез използване на разпределително свойство”

Стефанка Петрова от Варна с тема „Моделиране с “вълшебни отсечки” – за 3. и 4 клас

За разработка за ученици от 5. клас:

Мария Христова от гр. Бургас „Данъците и математиката”

Петя Валентинова Белева-Димитрова с тема „Приложение на обикновените дроби в музиката”

 

За разработка за ученици от 6. клас:

Петя Валентинова Белева-Димитрова Декартова координатна система

Ирена Христова Муташка от гр. София с тема „Забавна математика”

 

За разработка за ученици от 7. клас:

Таня Манолова от гр. Хасково с тема „Българската шевица”

Иван Петров от гр. Асеновград с тема „Аз мога да решавам текстови задачи”

За разработка за ученици от 5. – 7. клас::

Радалия Касърова– с. Светлен, с тема „Математиката – нужна и полезна”

Минка Мишевска,Мария Дочева,Даниела Генчева, гр. Карлово, с тема „Математиката и спортът – две неразделни неща“

За разработка за ученици от 8. клас:

Иван Генчов Найденов от гр. Копривщица с тема „Светът на комбинаториката”

За разработка за ученици от 9. клас:

Стефчо Наков от гр. Монтана с тема „Приложение на хомотетията”

За разработка за ученици от 10. клас:

Цветанка Василева от гр. Враца с тема „Геометрична вероятност”

Радка Нейчева Генчева от гр. София с тема „Свойства на числовата редица на Фибоначи”

За разработка за ученици от 11. -12. клас:

Бойко Пандев от гр. Бургас „Приложение на векторите при решаване на някои видове алгебрични и геометрични задачи”

Инж. Петя Желева от гр. Бургас с тема „Математическо моделиране с MUPAD”

Разработките на почти всички победители бяха публикувани в списание „Образование без граници”.
#

share button

Източник: stzagora.net

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!