BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

699 безработни са постъпили на работа през февруари 2020 г. в област Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Biuro po truda sq

През месец февруари 2020г.в област Стара Загора на работа са постъпили 699 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 640 лица, по програми за обучение и заетост – 1 лице и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 58 лица.

176 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 224 са от групата на специалистите и 299 са безработни лица без квалификация.

По степен на образование с висше образование са 125 лица, със средно 375 и с основно и по-ниско 199 лица.

През месец февруари в бюрата по труда от област Стара Загора са заявени общо 721 свободни работни места, на първичен пазар на труда 681 и за субсидирана заетост – 40 работни места, от които 10 по програми за обучение и заетост и 30  по ОП РЧР.

Равнището на безработица през м. февруари е 4,5 на сто при 6,2 на стоза страната – за областта стойността се запазва същата спрямо предходния месец. Спрямо м. февруари 2019г. равнището на безработица в областта нараства с 0,2% /от 4,3% през 2019г. на 4,5%/.

Към 29.02.2020г. броят на регистриранитебезработни лица в бюрата по труда от областСтара Загора е 6 579, като спрямо предходния месец /6 696/ еотчетено намаление от 117 души, а в сравнение с м. февруари 2019г.регистрираните безработни нарастват с 204 бр. /от 6 375 през 2019г. на 6 579 лица през 2020г./.

С най-ниско равнище на безработица от областта са общините Стара Загора – 2,5% и Казанлък – 3,6%, а с най-високо – общините Николаево – 31,0% иБратя Даскалови – 27,9%.

Област Стара Загора е на 4-та позиция заедно с област Варна по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.

Новорегистрираните безработни лица през месеца са 967и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Регистрираните от сектор „Услуги” са 34,0% /329 бр./, 25,3% са регистрираните от сектор „Индустрия” /245 бр./, а от Аграрния сектор са 4,8% /46 бр./. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца, са 347 – 35,9%.

През м. февруари 2020г. в бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 3 824жени/58,1%/ и 2 755 мъже /41,9%/. Броят на жените намалява спрямо предходният месец с 27, а при мъжете намалението с 90 бр.

Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.

С най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 21,7% /1 429 бр./ и от 50 до 54г. – 12,4% /819 бр./.

С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 1,3% /87/.

Безработните над 50г. са 2 248 – 34,2% от общо регистрираните.

През м. февруари 2020г. регистриранитемладежи до 29г. са 953, като делът им е 14,5% от всички безработни лица. Безработните младежи намаляват с 64 бр. спрямо предходния месец.

Регистрираните продължително безработни лицас престой в бюрото по труда над 1 година в Област Стара Загора са 854 и съставляват 13,0% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им намалява с 37лица.

Ниската степен на образование и квалификация предопределят продължителността на престой на лицата с основно и по-ниско образование на пазара на труда.

Сегментацията на предлагането на работна сила на областния трудов пазар по признака образование се отличава с трайно доминиращият дял на безработните лица с основно и по-ниско образование – 2 863 души или 43,5%. Спрямо предходния месец броят им намалява с 52 лица.

Висшистите съставляват 14% и са 920 души. Броят им спрямо предходния месец намалява с 11 лица.

Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование съставляват 42,5% от цялата разглеждана съвкупност и са 2 796 лица, спрямо предходния месец намаляват с 54 лица.

По професионален признак регистрираните безработни са:

– с работнически професии – 20,5% /1 349 бр./; 

– специалисти – 25,2% /1 659 бр./;

– без специалност и професия – 54,3% / 3 571 бр./. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТИВНАТА ПОЛИТИКА ПО ЗАЕТОСТТА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

В програми за заетост и обучение – работилите лица от началото на годината средно месечно са 92.

По мерки за насърчаване на заетостта са работили 59 лица. 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” – ПРОГРАМЕН ПЕРИОД – 2014-2020г.

Проект „Младежка заетост” – към 20.03.2020г. са подадени 1 004 заявки за 2 873 работни места, сключени са 598 договора за 977 работни места.Успешно завършилитеобучение и стажуване младежи са 592, като 535 са останали на работа при същия работодател.

Сключените договори по Компонент I на проект „Обучения и заетост“към 20.03.2020г. са 60 за 218 работни места на обща стойност 1 593 074 лв. По Компонент II на проекта, който е насочен към включването в директна заетост или заетост след обучение само на лица с трайни увреждания са подадени 92 заявки за 304 работни места. Постъпили на работа са 254 лица, от тях 136 в публичен сектор и 118 в реален.

Проект „Обучение и заетост за младите хора” към 20.03.2020г. в заетост по Компонент I са включени 647 лица – 486 лица в общини и общински предприятия и 161 лица в реален сектор. По Компонент II на проекта, който е насочен към включването в директна заетост или заетост след обучение само на лица с трайни увреждания на възраст до 29 г. включително за област Стара Загора са подадени 23 заявки, от тях: 8 от публичен сектор за 10 работни места и 15 от реален сектор за 33работни места. В заетост са включени 19 лица – 9 лица в публичен сектор и 10 в реален.

Проект „Работа” – към 20.03.2020г. броят на одобрените работодатели по проекта е 18 – 4 от публичен сектор и 14 от реален сектор. Общият брой на одобрените работни места е 149, в т.ч. от публичен сектор 106 РМ и от реален сектор 43 РМ. Сключени са 18 договора. Започналите работа лица по проекта са 162, от тях 109 в публичния сектор и 52 в реален сектор.

Проект „Родители в заетост” към 20.03.2020г. в областта подадените заявления от родители са 89. Одобрените родители са общо 45. Подадени са 123 заявления от безработни лица за детегледачи, одобрени са 69 лица. Подписани са 47 трудови договори за детегледачи.

На 28 февруари 2019г. приключи разширеният прием на заявления по проект „Родители в заетост”. Към 20.03.2020г. по разширеният  прием на документи по проекта са подадени 59 броя заявления, като от тях 47 са от родители на деца от 0 до 5 години, 12 бр. заявления са от многодетни родители. Броят на одобрените родители е общо 57, от тях на деца от 0 – до 5 години – 45 и многодетни родители – 12. Брой подадени заявления от безработни лица – 56, от тях одобрени 52. Брой подписани трудови договори за детегледачи – 45.

От 17.09.2019г. стартира нов прием на заявления до изчерпване на финансовия ресурс по проекта. Към 20.03.2020г. по новия прием по проекта са подадени 69 броя заявления, като от тях 66 са от родители на деца от 0 до 5 години, 3 заявления са от многодетни родители. Брой одобрени родители общо – 54, от тях 51 от 0 до 5 години и 3 многодетни родители. Брой подадени заявления от безработни лица – 30, от тях – одобрени 27 лица. Брой подписани трудови договори за детегледачи – 34 бр.

Проект „Ваучери за заети лица“– към 20.03.2020г. в ДБТ от областта са подадени 1 598 заявления, одобрени са 1 286 заети лица, издадени са 726 ваучери на стойност 458 300 лв. Включени в обучение 720 лица.

След стартирането на 01.04.2019г. на новия разширен прием на заявления по проекта към 20.03.2020г. в област Стара Загора има подадени 274 броя заявления, одобрени са 236 заявления, издадени са 117 ваучера на стойност 138 800 лв и са включени в обучение 117 лица.

При реализирането на новите услуги по заетостта на територията на област Стара Загора са постигнати следните резултати:

Проведени са 8Мобилни бюра по труда – от ДБТ Казанлък 1, ДБТ Раднево 5 , ДБТ Стара Загора 1 и ДБТ Чирпан 1. Обслужени на място са 153 търсещи работа лица, в т.ч. 12 младежи до 29г. вкл. Проведени са 10 срещи с работодатели от посетените населени места. 10 лица са започнали работа.

Консултация и менторство – през м.февруари са обслужени  30 лица – от ДБТ Казанлък 17 , от ДБТ Раднево 2 , от ДБТ Стара Загора 3 и от ДБТ Чирпан 8.

При реализация на услугата Семеен трудов консултант са обслужени 21 семейства – в ДБТ Казанлък 7, ДБТ Раднево 3, ДБТ Стара Загора 2 и в ДБТ Чирпан 9.

Стартира Национална програма „Предоставяне на грижа в домашна среда“

По програмата се осигурява заетост на безработни лица като домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България.

Броят на работните места по програмата за областта е 52. По общини разпределението е следното:

Община Казанлък – 6;
Община Мъглиж – 0;
Община Павел баня – 6;
Община Гурково – 8;
Община Николаево – 5;
Община Раднево – 6;
Община Гълъбово – 3;
Община Стара Загора – 3;
Община Опан – 5;
Община Чирпан – 6;
Община Братя Даскалови – 4.

Агенцията по заетостта отново препоръчва на всички, които желаят да ползват услугите ѝ, да се съобразят с мерките на правителството по отношение на COVID-19 и с призива на обществеността за ограничаване на контакти и срещи, особено на места със струпване на хора, каквито често са бюрата по труда.

Това се отнася най-вече за желаещите да се регистрират като търсещи работа лица, поради освобождаване от работа, включително и след завръщане от чужбина, т.е. за да получават обезщетения за безработица. Нова електронна услуга за регистрация на търсещите работа лица предлагат Агенцията по заетостта и Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).Новата услуга дава възможност за бърз достъп и лесно изготвяне на заявление-декларация за регистрация в бюрото по труда. Друго нейно предимство е, че заявлението ще бъде автоматично получено в бюрото по труда, в което лицето е избрало да се регистрира, без то да търси и вписва електронния адрес на бюрото. Ето защо безработните, които подават заявление по този ред, много внимателно и коректно трябва да адресират заявлението си до бюрото по труда, в което се регистрират. Напомняме, че регистрацията следва да се извършва по постоянен или настоящ адрес и само в едно бюро по труда в страната. Лицата, които имат настоящ адрес, различен от постоянния, трябва да изберат според местоживеенето си в кое бюро по труда да се регистрират.Заявлението за регистрация се изпраща в съответното бюро по труда чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, за ползването на която се изисква лицето да се регистрира в нея и да я ползва чрез квалифициран електронен подпис /КЕП/ или ПИК на НОИ. Помощна информация за регистрация на физически и юридически лица и ползването на ССЕВ може да се намери на сайта на системата. Кратка информация в помощ на безработните лица ще бъде публикувана и на сайта на Агенцията по затостта, в рубриката „Информация за регистрация на търсещо работа лице“.Важно е да се отбележи, че заявлението, което се подава към бюрото по труда по електронен път, служи само за регистрация на съответното лице за ползване на посредническите услуги на Агенцията по заетостта и не води автоматично до получаване на права за обезщетения или социални помощи.

На Единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ, раздел „Социални дейности“/„Безработица и насърчаване на заетостта“ са активни и други пет електронни услуги за търсещи работа и работодатели, публикувани с подробна информация за тяхното съдържание и начин на ползване.

Лицата с активна регистрация като безработни, които имат планирани срещи с трудовия си посредник, също не е задължително да посещават бюрото по труда в периода на извънредно положение. Както вече информирахме, с тях ще се свърже трудовият им посредник по телефон или електронна поща, за да уточнят необходимите действия в този период. Агенцията по заетостта е предприела действия за своевременно информиране на клиентите си чрез телефон, SMS, електронна поща, социални мрежи, медии, както и със съдействието на местната власт чрез публикувани съобщения в кметствата и масово посещавани обекти в малките населени места. На лицата, които не са посочили или имат промяна в данните за контакт, препоръчваме сами да се свържат с бюрото по труда. Списъкът с телефони за връзка с всяко бюро по труда е разширен с цел повишена ефективност при предоставянето на информация или консултация.

Агенцията по заетостта изисква от клиентите на бюрата по труда, които са се завърнали от чужбина, да спазват 14-дневния карантинен период от тяхното пристигане. Няма да се допускат в териториалните офиси лица, за които не е изтекъл карантинния срок, а за установените случаи на нарушение се уведомяват компетентните органи. В допълнение, от днес всеки желаещ да ползва присъствена услуга, първо ще попълва декларация, че не е пребивавал извън страната през предходните 14 дни и ще носи отговорност за декларирани неверни данни.

Работодателите също се призовават да търсят услугите на бюрата по труда чрез неприсъствени методи за комуникация. В тази връзка Агенцията по заетостта им обръща внимание да не вземат прибързани крайни решения относно своя персонал и да бъдат отговорни за съхраняване на основния си капитал – човешкия ресурс. Начини как да се постигне това са предложени на сайта на Министерство на труда и социалната политика.

В случай на масово освобождаване на персонала следва да се спазва нормативния ред, регламентиран в Закона за насърчаване на заетостта, но Агенцията по заетостта силно препоръчва вземането на подобно решение да се предшества от консултация със съответното бюро по труда с оглед своевременно планиране на възможните действия за преодоляване на критичния период.

ВАЖНО! за времето на извънредното положение всички нормативно определени срокове, касаещи определяне на правото и получаването на парични обезщетения при безработица спират да текат (чл. 3а, ал.1 т.1 от ЗМДВИП). Лицата, желаещи да подадат документи за получаване на обезщетения  при безработица ще могат да се регистрират в бюрото по труда и да подадат документи за получаване на обезщетения в срок до 14 дни след отмяната на извънредното положение, като подадените в този период документи ще се смятат за подадени в срок (чл. 3а, ал.2 т.1 от ЗМДВИП), т.е. няма да търпят санкция поради забавяне.

Във връзка с подаването на заявления за обезщетения при безработица в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020г.:

Преходни и Заключителни разпоредби:

§ 5. В Кодекса за социално осигуряване:

2. В чл. 54а, ал. 3 накрая се добавя “подадено по електронен път с квалифициран електронен подпис или с персонален идентификационен код в Националния осигурителен институт, или на хартиен носител в съответната дирекция “Бюро по труда”.
#

бутон за споделяне

Източник: stzagora.net

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!