BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните отчете дейността си за изминалата година

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

330530887_743612103751047_7922060294552003693_n330300895_1371173077030114_6225481197749985870_nПроведе се първото заседание на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) с новия й председател Милена Желева, зам.-кмет на община Стара Загора. По време на срещата бяха отчетени резултатите от дейността на Комисията през изминалата година, както и набелязани мерки за превенция, които ще се изпълняват занапред.

Какво сочат данните от доклада на Комисията:

През изминалата 2022 г. са решени 107 възпитателни дела. Делата са по повод противоправните деяния на 96 лица, съответно 38 малолетни и 58 непълнолетни. Те представляват 0,6 % от около 16 000 малолетни и непълнолетни лица, живеещи на територията на общината. От обобщените данни за няколко години назад по отношение на възраст се наблюдава спад на възрастта на извършителите, като тази тенденция е най-силно изразена през 2021 г. – 46 малолетни спрямо 52 непълнолетни (почти равни). За 2022 г. се запазва тенденцията за по-голям брой дела на непълнолетни лица – 66 (52 през 2021 г.). Няма динамика на делата по отношение пол и възраст на извършителите. Превес отново имат делата на момчетата. Нараснал е чувствително броят на малолетните момичета, извършили противоправно деяние – 15 (6 през 2021 г.). Няма извършени убийства и изнасилвания от лица под 18 годишна възраст. Положителна е тенденцията в проявите на кражба, притежание и употреба на наркотици и повреда на имущество. Запазва се най-голям относителният дял на делата за кражби – 21%, намалял е наполовина спрямо предходния период (40 % за 2021 г.). Общо 23 са кражбите, в т. ч. 10 (6) на стоки от магазини и търговски обекти; 9 (9) домови; 3 (0) на чанти и пари, 1 взломна (за 2021 – 20 от вендинг автомати и автомобили), извършени предимно от малолетни лица с нисък социален статус от ромския квартал и селата. В 38 от разгледаните случаи (36%) адресната регистрация показва, че извършителите са от квартал ,,Лозенец“. В 26 от разгледаните случаи (24%) са с настоящ адрес в селски район.

На 85 лица (89%) първото възпитателно дело е подействало възпиращо и не са извършвали други противообществени прояви и престъпления. За останалите 11 лица (11%) са образувани 2 възпитателни дела.

През 2022 г. за 1 лице МКБППМН е внесла предложение за налагане на възпитателната мярка ,,настаняване във възпитателно училище-интернат“, която е потвърдена от Районен съд.

330466414_525844019616574_8638015286391797355_nПо предложение на МКБППМН и с решение на Районен съд Стара Загора пребивавали във Възпитателно училище-интернат (ВУИ) през 2022 г. са общо 10 лица (9 момчета и 1 момиче), от които през отчетния период са освободени 3 непълнолетни момчета, поради изтекъл срок за настаняване. По писмено желание на едно вече пълнолетно лице педагогическия съвет на ВУИ ,,Ангел Узунов” – гр. Ракитово удължи престоя до завършване на образователна степен. Общо в края на годината във ВУИ са 7 лица ( 1 пълнолетно момче, 4 непълнолетни момчета, 1 малолетно момче, 1 малолетно момиче) и 1 малолетно момче в Социално-педагогически интернат (СПИ).

От разгледаните възпитателни дела на 6 родители е наложена мярка ,,предупреждение“, на 1 родител – ,,задължаване да посещават специално организирани беседи и консултации по въпросите на възпитанието“ и на 4 родители е връчено заверено копие на влязло в сила решение на МКБППМН, с което е наложена мярка ,,глоба“ в размер на 50 лв. и 100 лв. Установено беше, че родителите не полагат достатъчно грижи за възпитанието на децата си, което е предпоставка за повече противообществени появи.

Важна е ролята на обществения възпитател като орган на Местната комисия, извършващ индивидуална корекционно-възпитателна работа с малолетните и непълнолетните. Обществените възпитатели са хора с професионална подготовка и умения за работа с деца. През отчетния период възпитателите са се ангажирали с 68 малолетни и непълнолетни лица. В хода на индивидуалната корекционно-възпитателна работа обществените възпитатели са осъществили в домовете на децата, в приемната на МК и на обществено място общо 1273 срещи с деца и 512 с техните родители. За обсъждане на казуси (на проблемни деца) са реализирали 382 работни срещи в т.ч.: 87 с директори на училища и ЦНСТ, 56 с УКП, 71 с педагогически съветници и психолози, 152 с класни ръководители и учители, 40 с ментори и социални работници от ЦНСТ, 23 с инспектори Детска педагогическа стая (ИДПС), 11 срещи с кметове на села и др. В изпълнение на Механизма по обхващане и задържане на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст участват 9 обществени възпитатели от МКБППМН.

Основен приоритет в работата на МКБППМН е организирането и осъществяването на общопревантивна дейност. В изпълнение на този приоритет са реализирани повече от 193 инициативи, кампании, събития, в които са обхванати 2831 малолетни, 642 непълнолетни и 806 родители.

Продължи добрата практика на екипа да предлага на училищата Програма за ранна превенция, включваща 67 теми, по 11 модула, подготвени от обществените възпитатели, предназначена за 3 целеви групи – ученици, родители и учители. По програмата в училищата са реализирани присъствено 131 беседи на различна тематика в часове на класа, като отново има подчертан интерес към темите за агресия и насилие. Превантивната програма „Ваканция 2022“ се проведе за тринадесета година и се затвърди като една от мерките на местно ниво за повишаване сигурността на децата и превенция на противоправното поведение на малолетните и непълнолетните през лятото. Превантивната програма, станала традиционна, се очакваше с особен интерес. Тя обхвана 390 деца от 8 до 18 години (364 малолетни и 26 непълнолетни) и 56 родители. Под мотото „Усмихни се и мечтай“, в периода 22 юни – 22 юли, се проведоха 16 събития на открито – фотоизложба, арт работилничка, кулинарна работилничка, викторина, състезание и други свързани със здравословен и безопасен начин на живот, спорт, преосмисляне на ценностите и формиране на социални умения. Чрез нея се ангажира вниманието, както на деца в риск, с неустойчиво поведение, така и на тези, които предпочитат пълноценно да организират ежедневието си през ваканцията.
#

Източник: stzagora.net

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!